PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2021

Plan postępowań na rok 2021

Plan zamówień publicznych na rok 2021 – aktualizacja

Aktualizacja planu postępowań na dzień 06.04.2021 roku. 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 

POSTĘPOWANIA AKTUALNE:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy PZP na:

Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie. 

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na stronie: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl/ 

Data publikacji: 07.04.2021

Termin składania ofert: 15.04.2021 godz. 12:00

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ -OPZ

Załącznik nr 8 do SWZ – Ekspertyzy techniczne

Załącznik nr 9 do SWZ – formularz do kryterium doświadczenia projektanta

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy PZP na: 

Kompleksową obsługę i bieżącą konserwację technologii basenowej
w zakresie wentylacji i uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na stronie: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl/ 

Data publikacji: 06.04.2021

Termin składania ofert: 14.04.2021 godz. 9:00

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane zapisy umowy

Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ – OPZ

 

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy PZP:

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na stronie: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl/ 

Data publikacji: 04.03.2021

Termin składania ofert: 12.03.2021 godz. 14:00

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne
powyżej 30 000 euro
na usługi społeczne na podstawie art. 138o
na:
Ochronę osób i mienia w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie oraz konwój wartości pieniężnych – w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.
Data publikacji: 30.12.2020 r.

Termin składania ofert: 7.01.2021 r. godz. 12:30

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do IWZ – Lista Obiektów

Załącznik nr 2 do IWZ- Wzór umowy

Załącznik nr 3 do IWZ -Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do IWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 5 do IWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług do oceny kryterium