PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Dostawa bieżni na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Sukcesywna dostawa nawozów do pielęgnacji boisk piłkarskich z trawą naturalną na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 

Świadczenie usługi konserwacji i doraźnych napraw maszyn i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 

POSTĘPOWANIA AKTUALNE:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro

na

Kompleksową dostawę energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

ZP-3/OSIR/2019

Data publikacji: 27.11.2019r.

Termin składania ofert: 06.12.2019 r. godz. 12:30

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro

na

Zaprojektowanie i wykonanie : Modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej i Modernizacji wentylacji hali basenowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1 w Warszawie 

ZP-2/OSIR/2019

Data publikacji:   07.06.2019r.

Termin składania ofert:   24.06.2019 r. godz. 12:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz Zestawienie Kosztów Zamówienia

Załącznik nr 2b do SIWZ – Formularz Zestawienie Kosztów Zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ – lista podmiotów albo informacja o nienależeniu do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 10 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Sukcesywną dostawę „chemii basenowej” na potrzeby stacji uzdatniania wody w 2019 r. na pływalni Ośrodka Sportu
i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji: 11.03.2019 r.

Termin składania ofert: 15.03.2019 r. godz. 12:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – wzór umowy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Dostawę środków czystości na bieżące potrzeby Ośrodka Sportu
i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji:   27.12.2018r.

Termin składania ofert:   03.12.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Dostawę „chemii basenowej” na potrzeby stacji uzdatniania wody w 2019 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji:   27.12.2018r.

Termin składania ofert:   03.12.2019 r. godz. 10:00

Informacja o uniważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Najważniejsze postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne
powyżej 30 000 euro

na usługi społeczne na podstawie art. 138o

na:

Ochronę osób i mienia w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie oraz konwój wartości pieniężnych – w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Data publikacji:   14.12.2018r.

Termin składania ofert:   21.12.2018 r. godz. 12:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do IWZ – Lista obiektów

Załącznik nr 2 do IWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do IWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do IWZ – Wykaz usług na potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do IWZ – Wykaz usług do kryterium oceny ofert

Załącznik nr 6 do IWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro

na

Modernizację systemu parkingowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

(postępowanie nr ZP-8/OSIR/2018)

Data publikacji:   22.11.2018r.

Termin składania ofert:   30.11.2018 r. godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Dostawę kosiarki wrzecionowej DENNIS G860 wraz z kasetą wymienną (skaryfikator/wertykulator) na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy
ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa

Data publikacji:   21.11.2018r.

Termin składania ofert:   26.11.2018 r. godz. 10:00

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – specyfikacja warunków udzielenia i realizacji zamówienia

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – oferta (wzór)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro

na

Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

ZP-7/OSIR/2018

Data publikacji:   20.11.2018r.

Termin składania ofert:   03.12.2018 r. godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Wykonanie serwerowni w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji:   16.11.2018r.

Termin składania ofert:   23.11.2018 r. godz. 14:00

Wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Zmiana terminu składnia i otawrcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – specyfikacja warunków udzielenia i realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego – Oferta

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków w postępowaniu

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Wykonanie projektu systemu monitoringu terenu zewnętrznego  Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, wraz z dostawą, montażem oraz uruchomieniem systemu

Data publikacji:   16.10.2018r.

Termin składania ofert:   22.10.2018 r. godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Zmiana terminu składnia i otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Specyfikacja warrunków udzielenia i realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego – oferta (wzór)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro

na

Modernizację pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

ZP-6/OSIR/2018

Data publikacji:   27.08.2018r.

Termin składania ofert:   11.09.2018 r. godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8a do SIWZ – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8b do SIWZ – STWiOR

Załącznik nr 8c do SIWZ – Przedmiar robót