PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 

Pielęgnacja i wycinka drzewostanu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Dostawa wanny SPA na pływalnię Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Świadczenie usługi konserwacji i doraźnych napraw maszyn i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Wykonanie usług pralniczych ręczników używanych w gabinecie odnowy biologicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Świadczenie obsługi informatycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Dostawa, wynajem oraz serwis czterech dystrybutorów wody dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

POSTĘPOWANIA AKTUALNE:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro
na

Modernizację pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 

ZP-2/OSIR/2020

Data publikacji: 08.06.2020 r. 

Termin składnia ofert: 23.06.2020r. godz. 14:30

Informacja z otwarcia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy – OPZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8a do SIWZ – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8b do SIWZ – STWiOR

Załącznik nr 8c do SIWZ – Przedmiar robót

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Świadczenie pomocy prawnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji: 28.01.2020r.

Termin składnia ofert: 30.01.2020 r. godz. 12:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Sukcesywną dostawę „chemii basenowej” na potrzeby stacji uzdatniania wody w 2020 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
Data publikacji: 20.12.2019 r.

Termin składania ofert: 27.12.2019 r. godz. 12:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmiana terminu składania ofert na sukcesywną dostawę chemii basenowej

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula RODO

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro
na
Dostawę środków czystości na bieżące potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w 2020
Data publikacji: 20.12.2019r.
Termin składania ofert: 27.12.2019 r. godz. 12:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmiana terminu składania ofert na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytanie Ofertowego – Klauzula RODO

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne
powyżej 30 000 euro
na usługi społeczne na podstawie art. 138o
na:
Ochronę osób i mienia w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie oraz konwój wartości pieniężnych – w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Data publikacji: 20.12.2019 r.

Termin składania ofert: 27.12.2019 r. godz. 12:30

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do IWZ – Wykaz obiektów

Załącznik nr 2 do IWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 3 do IWZ -Formularz oferty

Załącznik nr 4 do IWZ – Wykaz usług na potwierdzenie spełniania warunku

Załącznik nr 5 do IWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Modernizację węzła cieplnego budynku pływalni  Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie 
Data publikacji: 13.12.2019 r.

Termin składania ofert: 16.12.2019 r. godz. 12:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

Załącznik nr 4 -Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro

na

Kompleksową dostawę energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

ZP-3/OSIR/2019

Data publikacji: 27.11.2019r.

Termin składania ofert: 06.12.2019 r. godz. 12:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia