PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2021

Plan postępowań na rok 2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 

Zakup i dostawa aeratora do kosiarki DENNIS G860 na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Zakup i dostawa wózka samojezdnego deszczującego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

POSTĘPOWANIA AKTUALNE:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne
powyżej 30 000 euro
na usługi społeczne na podstawie art. 138o
na:
Ochronę osób i mienia w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie oraz konwój wartości pieniężnych – w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.
Data publikacji: 30.12.2020 r.

Termin składania ofert: 7.01.2021 r. godz. 12:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do IWZ – Lista Obiektów

Załącznik nr 2 do IWZ- Wzór umowy

Załącznik nr 3 do IWZ -Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do IWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 5 do IWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług do oceny kryterium

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro
na
Dostawę środków czystości na bieżące potrzeby Ośrodka Sportu
i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w 2021 r. 

Data publikacji: 23.12.2020 r.
Termin składania ofert: 05.01.2021 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Sukcesywną dostawę „chemii basenowej” na potrzeby stacji uzdatniania wody w 2021 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji: 23.12.2020 r.

Termin składania ofert: 05.01.2021 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro
na

Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. 

ZP-10/OSIR/2020

Data publikacji: 10.12.2020 r.

Termin składnia ofert: 18.12.2020 r. 14:30 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – GRUPA KAPITAŁOWA

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne
powyżej 30 000 euro
na usługi społeczne na podstawie art. 138o
na:
Ochronę osób i mienia w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie oraz konwój wartości pieniężnych – w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Data publikacji: 09.12.2020 r.

Termin składania ofert: 17.12.2020 r. godz. 12:30

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne warunki zamówienia

Załącznik nr 1 do IWZ – Lista obiektów

Załącznik nr 2 do IWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 do IWZ -Formularz oferty

Załącznik nr 4 do IWZ- wykaz usług na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do IWZ – Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro
na

Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. 

ZP-8/OSIR/2020

Data publikacji: 24.11.2020 r.

Termin składnia ofert: 02.12.2020 r. 12:30 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarcia

Wyjaśnienia SIWZ 2 

Wyjaśnienia SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ -Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro
na

Remont szatni z natryskami w strefie fitness (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz) 

ZP-6/OSIR/2020

Data publikacji: 15.10.2020 r.

Termin składnia ofert: 30.10.2020 r. 14:30 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Techniczna Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWIZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8a do SIWZ – STWiOR

Załącznik nr 8b do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 9 do SIWZ –  opis przedmiotu zamówienia

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro
na

Remont elewacji budynku pływalni wraz z wymianą gresu na schodach, tarasach i podjazdach dla osób z niepełnosprawnościami (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1
w Warszawie)

ZP-5/OSIR/2020

Data publikacji: 13.10.2020 r.

Termin składnia ofert: 28.10.2020 r. 14:30 

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób – aktualizacja

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót – aktualizacja

Informacja w sprawie modyfikacji

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8a do SIWZ – STWiOR

Załącznik nr 8b do SIWZ – Przedmiar Robót

Załącznik nr 9 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro
na

Modernizację pomieszczeń sauny oraz wypoczynków, natrysków wraz z Modernizacją systemu wentylacji  (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz) 

ZP-4/OSIR/2020

Data publikacji: 09.10.2020 r.

Termin składnia ofert: 27.10.2020 r. 14:30 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób – aktualizacja

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót – aktualizacja

Informacja w sprawie modyfikacji

Informacja o modyfikacji treści SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu

Załącznik nr 8c do SIWZ – przedmiar robót aktualizacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8a do SIWZ – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8b do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 8c do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 9 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro
na

Remont parkingu podziemnego pod kompleksem sportowym budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie 

ZP-3/OSIR/2020

Data publikacji: 02.10.2020 r.

Termin składnia ofert: 19.10.2020 r. 14:30 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych – aktualizacja

Informacja w sprawie modyfikacji Załącznika nr 6 do SIWZ

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób 

Załącznik nr 8a do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 8b do SWIZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 9 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Wymianę rur stalowych ocynkowanych w węźle cieplnym oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie

nr sprawy ZO-OSIR.147.2020

Data publikacji: 27.10.2020 r.

Termin składania ofert: 03.11.2020 r. godz. 10:00

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – OPZ

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Klauzula RODO

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Przedmiar robót

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – STWiOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro
na

Modernizację pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – data publikacji: 07.09.2020

ZP-2/OSIR/2020

Data publikacji: 08.06.2020 r. 

Termin składnia ofert: 23.06.2020r. godz. 14:30

Informacja z otwarcia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy – OPZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8a do SIWZ – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8b do SIWZ – STWiOR

Załącznik nr 8c do SIWZ – Przedmiar robót

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Świadczenie pomocy prawnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji: 28.01.2020r.

Termin składnia ofert: 30.01.2020 r. godz. 12:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Sukcesywną dostawę „chemii basenowej” na potrzeby stacji uzdatniania wody w 2020 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
Data publikacji: 20.12.2019 r.

Termin składania ofert: 27.12.2019 r. godz. 12:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmiana terminu składania ofert na sukcesywną dostawę chemii basenowej

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula RODO

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro
na
Dostawę środków czystości na bieżące potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w 2020
Data publikacji: 20.12.2019r.
Termin składania ofert: 27.12.2019 r. godz. 12:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmiana terminu składania ofert na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytanie Ofertowego – Klauzula RODO

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne
powyżej 30 000 euro
na usługi społeczne na podstawie art. 138o
na:
Ochronę osób i mienia w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie oraz konwój wartości pieniężnych – w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Data publikacji: 20.12.2019 r.

Termin składania ofert: 27.12.2019 r. godz. 12:30

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do IWZ – Wykaz obiektów

Załącznik nr 2 do IWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 3 do IWZ -Formularz oferty

Załącznik nr 4 do IWZ – Wykaz usług na potwierdzenie spełniania warunku

Załącznik nr 5 do IWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Modernizację węzła cieplnego budynku pływalni  Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie 
Data publikacji: 13.12.2019 r.

Termin składania ofert: 16.12.2019 r. godz. 12:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

Załącznik nr 4 -Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro

na

Kompleksową dostawę energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

ZP-3/OSIR/2019

Data publikacji: 27.11.2019r.

Termin składania ofert: 06.12.2019 r. godz. 12:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia