Deklaracja dostępności Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  3. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  4. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
  5. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  6. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  7. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Na stronie, za zakładką „Dostępność” znajduje się zakładka z informacją o tym, czym zajmuje się OSiR w formie ETR (język łatwy do czytania) oraz w Polskim Języku Migowym.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-07-28.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Kordowska, e.kordowska@osir-zoliborz.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 832 45 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01–652 Warszawa

Sposób dojazdu

Metrem
Stacja Marymont lub Stacja Plac Wilsona

Tramwajem
17, 27 – przystanek Metro Marymont, następnie przy SGSP w dół ulicą Potocką

15 – pętla, róg ul. Mickiewicza i Potockiej

Autobusem
122 – przystanek przy Basenie – Drohicka

157, 181, 185, N46 – róg ul. Mickiewicza i Potockiej

Samochodem
Płatny parking zewnętrzny oraz podziemny na terenie Ośrodka Na parkingach znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

1. Do budynku prowadzi 1 wejście. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy obiektu.

2. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, Sekretariat znajduje się na I piętrze. Do Sekretariatu prowadzą schody oraz winda.

3. W budynku pływalni znajdują się plany tyflograficzne, czyli mapy poszczególnych stref w formie dotykowej, złożone z opisów brajlowskich oraz czytelnej i kontrastowej grafiki. Przed wejściem głównym znajduje się ogólny plan tyflograficzny budynku.

4. Kasy wyposażone są w pętle indukcyjne dla osób potrzebujących wspomagania słuchu.

5. W budynku jest winda wyposażona w oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz w głosowy system informujący.

6. W budynku znajdują się tabliczki informacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących, są oznaczenia kontrastowe, ale nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

7. W szatniach fitness oraz szatniach basenowych szafki oznaczone są dodatkowo numeracją w alfabecie Braille’a.

8. Dla osób z ograniczeniami narządu ruchu mamy do dyspozycji wózek inwalidzki. Wszystkie korytarze w budynku są szerokie i pozwalają osobie z niepełnosprawnością ruchową bez problemu poruszać się na wózku inwalidzkim.

9. W szatniach fitness oraz szatniach basenowych znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Jedna toaleta  znajduje się również na I piętrze, po lewej stronie od windy i schodów, tuż za pizzernią. 

10. Na terenie obiektu znajduje się parking podziemny oraz dwa parkingi zewnętrzne. Na parkingach wyznaczone są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Z parkingu podziemnego do budynku prowadzą schody i winda. Z parkingów zewnętrznych można dotrzeć do budynku zewnętrznym chodnikiem, do budynku prowadzi podjazd oraz schody.

11. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

12. W jednostce nie ma możliwości skorzystania z języka migowego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego pdf-wersja dla słabowidzących

Plan działań na rzecz podnoszenia dostępności na rok 2023

Accessibility Toolbar