Deklaracja dostępności

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Kordowska, e.kordowska@osir-zoliborz.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 832 45 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01–652 Warszawa

Sposób dojazdu

Metrem
Stacja Marymont lub Stacja Plac Wilsona

Tramwajem
17, 27 – przystanek Metro Marymont, następnie przy SGSP w dół ulicą Potocką

15 – pętla, róg ul. Mickiewicza i Potockiej

Autobusem
122 – przystanek przy Basenie – Drohicka

157, 181, 185, N46 – róg ul. Mickiewicza i Potockiej

Samochodem
Płatny parking zewnętrzny oraz podziemny na terenie Ośrodka

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

1. Do budynku prowadzi 1 wejście. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy obiektu.

2. W budynku pływalni znajdują się plany tyflograficzne, czyli mapy poszczególnych stref w formie dotykowej, złożone z opisów brajlowskich oraz czytelnej i kontrastowej grafiki. Przed wejściem głównym znajduje się ogólny plan tyflograficzny budynku.

3. Osoby potrzebujące wspomagania słuchu mogą liczyć na wsparcie dzięki wyposażeniu obu naszych kas w pętle indukcyjne.

4. W budynku jest winda wyposażona w  oznaczenia w alfabecie brajla oraz w głosowy system informujący.

5. W budynku znajdują się tabliczki informacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących, ale nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

6. Dla osób z ograniczeniami narządu ruchu mamy do dyspozycji dwa wózki inwalidzkie. 

7. Na terenie obiektu znajduje się parking podziemny oraz dwa parkingi zewnętrzne. Na parkingach wyznaczone są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

8. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

9. W jednostce nie ma możliwości skorzystania z języka migowego.

Raport o dostępności 31.03.2021

Raport o dostępności 31.03.2021.pdf-wersja dla słabowidzących

Projekt planu działań na rzecz podnoszenia dostępności rok 2022