PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„wynajem lokalu gastronomicznego

na terenie budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji

m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.12.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin konkursu ofert

3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

5. Wzór umowy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Dostawę środków czystości na bieżące potrzeby 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w 2018r.”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.12.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

3. Specyfikacja warunków udzielenia i realizacji zamówienia – załącznik nr 2

4. Formularz oferty – załącznik nr 3

5. Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy – załącznik nr 4

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Dostawę chemii basenowej na potrzeby stacji uzdatniania wody w 2018 r.

na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.12.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

3. Specyfikacja warunków udzielenia i realizacji zamówienia – załącznik nr 2

4. Formularz oferty – załącznik nr 3

5. Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy – załącznik nr 4

 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody

na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

w 2018r.”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.12.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

3. Specyfikacja warunków udzielenia i realizacji zamówienia – załącznik nr 2

4. Formularz oferty – załącznik nr 3

5. Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy – załącznik nr 4

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Kompleksową dostawę energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji

m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.12.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

5. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

8.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„wynajem lokalu gastronomicznego

na terenie budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji

m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.11.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin konkursu ofert

3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

5. Wzór umowy

6. Zbiorcze zestawienie ofert

7. Informacja o unieważnieniu konkursu ofert

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Przebudowę systemu ozonowania wody – ETAP 2” – numer referencyjny ZP-4/OSIR/2017


Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.10.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Projekt wykonawczy

4. Kosztorys

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

6. Formularz oferty – załącznik nr 3

7. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

8. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 5

9. Zbiorcze zestawienie ofert

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Indywidualne zajęcia nauczania i doskonalenia pływania – ZADANIE 1”

prowadzone na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.09.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 2 -Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w KONKURSIE

5. Regulamin pływalni

6. Regulamin zjeżdżalni

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Indywidualne zajęcia nauczania i doskonalenia pływania – ZADANIE 2”

prowadzone na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.09.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 2 -Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w KONKURSIE

5. Regulamin pływalni

6. Regulamin zjeżdżalni

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Indywidualne zajęcia nauczania i doskonalenia pływania – ZADANIE 3”

prowadzone na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.09.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 2 -Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w KONKURSIE

5. Regulamin pływalni

6. Regulamin zjeżdżalni