PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2018

      Plan_postępowań na 2018 r.POSTĘPOWANIA AKTUALNE:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

na

Wykonanie projektu systemu monitoringu terenu zewnętrznego  Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, wraz z dostawą, montażem oraz uruchomieniem systemu

Data publikacji:   16.10.2018r.

Termin składania ofert:   22.10.2018 r. godz. 12:00

Zmiana terminu składnia i otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Specyfikacja warrunków udzielenia i realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego – oferta (wzór)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

 

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro

na

Modernizację pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

ZP-6/OSIR/2018

Data publikacji:   27.08.2018r.

Termin składania ofert:   11.09.2018 r. godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8a do SIWZ – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8b do SIWZ – STWiOR

Załącznik nr 8c do SIWZ – Przedmiar robót

 POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :