PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2018

      Plan_postępowań na 2018 r.POSTĘPOWANIA AKTUALNE:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro

na

Modernizację pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji:   26.07.2018r.

Termin składania ofert:   10.08.2018 r. godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:

Informacja z  otwarcia.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8a do SIWZ – Projekt 

Załącznik nr 8b do SIWZ – STWiOR

Załącznik nr 8c do SIWZ – Przedmiar robót

Rys nr 1

Rys nr 2

Rys nr 3

Rys nr 4

Przedmiar rys 1Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne powyżej 30 000 euro

na

Wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego znajdującego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01- 652 Warszawa 

Data publikacji:   23.07.2018r.

Termin składania ofert:   07.08.2018 r. godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8a) do SIWZ – Projekt budowlano – wykonawczy

Załącznik nr 8b)do SIWZ – STWiOR

Załącznik nr 8c) do SIWZ – Przedmiar robót


POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

prowadzi postępowanie o zamówienie poniżej 30 000 euro

na

„Modernizację nagłośnienia pływalni OSIR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie „ 

Rozstrzygnięcie:

Informacja o udzieleniu zamówienia

Data publikacji:   06.07.2018r.

Termin składania ofert:   13.07.2018 r. godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

Zaktualizowany na dzień 12.07.2018  Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowegoFormularz cenowy

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt nagłośnienia

Rysunki

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  – Specyfikacja techniczna nagłośnienia

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego -Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy– nieaktualny