PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W 2018 ROKU.

 

 

p.o. Dyrektora

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

poszukuje pracowników na stanowisko

instruktor pływania/ratownik wodny

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.03.2018

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Dostawę energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji

m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2018″

Data zamieszczenia ogłoszenia: 31.01.2018

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

5. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

12. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

13. Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

14. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy

15. Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy

16. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej

17. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

18. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

19. Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy

20. Informacja z otwarcia ofert

21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22. Informacja o wyborze Wykonawcy

23. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Kompleksową dostawę energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji

m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2018″

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.01.2018

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

5. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

8. Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

9. Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – II

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Informacja o wyborze Wykonawcy

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia

w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.12.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

3. Specyfikacja warunków udzielenia i realizacji zamówienia – załącznik nr 2

4. Formularz oferty – załącznik nr 3

5. Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy – załącznik nr 4

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty